powered by Biostat. More than statistics

Tag: badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników UKNF (Case Study)

Badanie satysfakcji pracowników UKNF (Case Study)

Na przełomie 2014 i 2015 roku przeprowadzaliśmy kompleksowe badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. UKNF jest instytucją, za pośrednictwem której Komisja Nadzoru Finansowego i Przewodniczący KNF realizują zadania w obszarze państwowego nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.

 

 

Realizacja projektu

Badania satysfakcji pracowników realizujemy w oparciu o ankietyzację (PAPI, CAWI, CATI) bazującą na wystandaryzowanych kwestionariuszach, opatrzonych w głównej mierze pytaniami zamkniętymi - użycie tożsamych tematycznych bloków pytań oraz odpowiedzi skalowanych pozwala na porównywanie uzyskiwanych wskazań zarówno między pracownikami, działami firmy, jak i wskazania ogólne pozyskane podczas pomiarów cyklicznych w dłuższej perspektywie czasowej.

Badanie realizowane na potrzeby Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadzono z wykorzystaniem ankietyzacji CAWI i ukierunkowano na pozyskanie opinii pracowników instytucji na temat następujących obszarów: sposób organizacji pracy i zapewnienie bezpieczeństwa, poziom motywacji pracowniczej, jakość relacji interpersonalnych w środowisku pracowniczym, ocena bezpośredniego przełożonego, jakość komunikacji i przepływu informacji w UKNF/komórce organizacyjnej badanego pracownika, ocena wizerunku UKNF, czynniki wpływające na rozwój pracownika i system oferowanych mu benefitów, występowanie zjawisk mobbingowych i dyskryminacyjnych w Urzędzie. Kompleksowe wykorzystanie rozwiązań CAWI umożliwiło autorskie oprogramowanie do ankietyzacji firmy BioStat.

Badanie satysfakcji pracowników w ww. obszarach umożliwił kwestionariusz ankiety elektronicznej, zaprojektowany w dedykowanym wspieraniu procesów badawczym systemie eCRF - kwestionariusz opatrzono 70 stwierdzeniami, zgodność z którymi respondenci mogli określić w sześciostopniowej skali.

W badaniu udział wzięło niespełna 700 z 900 pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Uzyskane efekty końcowe

Uzyskane odpowiedzi pozwoliły ocenić różne aspekty funkcjonowania Urzędu - w oparciu o zgromadzone wyniki wypracowano szereg analiz statystycznych (jest to jedna z funkcjonalności, jakie oferuje stosowane oprogramowanie do ankietyzacji) sporządzono raport zbiorczy, a także raporty szczegółowe dedykowane każdemu z departamentów UKNF. Zestawienie wyników uzyskanych w komórkach organizacyjnych instytucji umożliwiły dołączone do raportów suplementy.

Badanie satysfakcji klienta, jako jedna z możliwości ankiet

Badanie satysfakcji klienta, jako jedna z możliwości ankiet

Możemy wyróżnić wiele rodzajów ankiet, które będą dotyczyć poszczególnych aspektów, jak ankietę badań rynku, badanie zadowolenia z pracy, badanie świadomości marki, czy także badanie satysfakcji pracowników. Ankieta dotycząca badania satysfakcji pracowników przynosi wiele korzyści właścicielom firm, warto się o tym przekonać!

 

Istotność ankiet

Każda z ankiet, która jest przeprowadzana w obrębie przedsiębiorstwa dostarcza właścicielom firmy wiele potrzebnych informacji, które mogą uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością, czy podjęciem złych decyzji. Każda jednak ankieta powinna dotyczyć jednego tematu oraz musi posiadać ściśle określony cel. Oczywiście wszystkie tematy ankiet są istotne, lecz warto przyjrzeć się badaniu satysfakcji klienta. Badania satysfakcji klienta są spośród wszystkich rodzajów ankiet jedną z najczęściej używanych.

 

Czego można się dowiedzieć dzięki badaniu satysfakcji klienta?

Tego typu ankiety – badanie satysfakcji klienta - mogą pomóc firmom i organizacjom szybko i dokładnie zmierzyć, jak bardzo zadowoleni są klienci z ich produktu, usługi, wydarzenia lub ogólnie z firmy. Zbieranie opinii klientów może nawet  przyczynić się do zwiększenia sprzedaży i zysków. Twoja ankieta powinna zawierać pytania takie jak:

  • Czy Twój problem został dziś rozwiązany?
  • Czy znalazłeś to, po co przyszedłeś do sklepu?
  • Jak oceniłbyś swoje doświadczenie zakupowe?

W przeciwieństwie do swoich pracowników, nie możesz zmusić swoich klientów do wypełnienia ankiety. Dlatego bardzo ważne jest, aby zadawać właściwe pytania w badaniu satysfakcji klienta. Każde badanie satysfakcji klienta powinno być zróżnicowane oraz angażujące, aby konsumenci z chęcią wypełniali udostępniane przez Ciebie badania. Dzięki przeprowadzeniu takiej ankiety dowiesz się, jaką opinię mają potencjalni klienci, bądź klienci na temat oferowanych przez Ciebie usług oraz produktów. Przeprowadzając takie badanie unikniesz wielu pomyłek, co pozwoli zaoszczędzić Ci czas, a także zasoby finansowe. Jeśli klienci będą zadowoleni z obsługi, jakości produktów i innych aspektów z pewnością wpłynie to na pozyskanie nowych konsumentów.

 

Satysfakcja klienta, jako ważny czynnik

Pomiar satysfakcji klienta jest pierwszym ważnym krokiem do zbudowania fundamentu, na którym Twoja firma może się rozwijać, ponieważ:

  • jest to silny wskaźnik tego, czy konsument jest lojalny wobec Twojej marki i czy ma zamiar ponownie kupić Twój produkt, bądź skorzystać z oferowanej usługi.
  • wiedza i upewnienie się, że klienci są zadowoleni zmniejszy rezygnację z korzystania z Twojego asortymentu, a to wpłynie na wielkość sprzedaży.
  • mierzenie satysfakcji i radzenie sobie z negatywnymi opiniami ograniczy ich wyrażanie w publicznych miejscach, takich jak kanały, grupy dyskusyjne i media społecznościowe.
  • utrzymanie klientów będzie kosztowało Cię mniej, niż pozyskanie nowych. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż stali klienci są skłonni do wydawania większych kwot, niż nowi konsumenci.
  • respondenci wskazujący, że są bardzo zadowoleni z Twojego produktu lub usługi mogą stać się doskonałymi ambasadorami marki.

Nic dziwnego, że badanie satysfakcji klienta jest obecnie zaliczane do jednych z najpopularniejszych form ankiet, gdyż to właśnie dzięki nim właściciele firm dowiadują się, jakie opinie mają ich klienci. Dzięki takim informacjom osoby zarządzające przedsiębiorstwem mogą podejmować lepsze decyzje do dalszej pracy.