powered by Biostat. More than statistics

Tag: analizy statystyczne

Obsługa badań monitoringowych - PIWet (case study)

Obsługa badań monitoringowych - PIWet (case study)

Na zlecenie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (PIWet) zrealizowaliśmy projekt mający na celu opracowanie elektronicznego rejestru i bazy danych dla celów krajowego monitoringu stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych. Czas realizacji projektu objął okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku.

 

Realizacja projektu

Wykonanie projektu obejmowało cztery zasadnicze zadania:

 • zaprojektowanie elektronicznego rejestru i bazy danych SQL obejmujących lecznicze produkty stosowane przez lekarzy weterynarii - rejestr i baza utworzone zostały na serwerze PIWet;
 • przygotowanie witryny w systemie eCRF pozwalającej gromadzić i przechowywać zebrane dane oraz kontrolować ich jakość - witryna programu badawczego stanowiła helpdesk dla respondentów i realizatorów programu badawczego;
 • zaprogramowanie dedykowanego moduły monitoringu i statystyk;
 • realizacje prac z zakresu zarządzania i administrowania całością systemu - ta część zadania obejmuje zbieranie danych oraz sporządzanie w oparciu o nie okresowych raportów.

 

Gromadzenie niezbędnych danych, tj. ocenę liczby stosowanych w Polsce weterynaryjnych produktów leczniczych przeprowadzono na podstawie przygotowanego do tego celu badania reprezentacyjnego. Objęto nim lecznice stosujące ww. produkty w co najmniej jednej z trzech kategoriach gatunkowych (drób lub bydło lub trzoda chlewna), wylosowane metodą losowania warstwowego proporcjonalnego (jako warstwę przyjęto województwo, zaś operat losowania stanowiły spisy wszystkich lecznic danego regionu, stosujące ww. produkty). Okres za jaki gromadzono pożądane dane uzgodniony został z Zamawiającym.

Zbierane dane podlegały kotroli i walidacji oraz bieżącym analizom, których wyniki ujmowano w dokumentach sprawozdawczych (w roku 2010 założono trzy 4-miesięczne okresy sprawozdawcze). Analizy statystyczne, o której mowa wyżej prowadzone były przy pomocy standardowych testów i procedur statystycznych (jedno i wielowymiarowych).

 

Uzyskane efekty końcowe

Zwieńczenie projektu stanowił raport końcowy, złożony z dniem 5 listopada 2011 roku. Opracowanie raportu oparto na stosownych miarach i testach statystycznych, dobranych dla poszczególnych ilościowych i jakościowych skal pomiarowych, jakie zastosowano w badaniu. Raport sporządzono w sposób zgodny z wymogami Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, z wykorzystaniem opisów tekstowych, zestawień tabelarycznych i wykresów.

Realizację projektu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (PIWet) ocenił jako sumienną i profesjonalną.

Badania statystyczne | Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Badania statystyczne | Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Rzetelne badania statystyczne służą sprawdzeniu kondycji firmy funkcjonującej na rynku. Aktualna sytuacja kryzysu sprawia, że badania statystyczne umożliwią kontakt ze specjalistami w dziedzinach tj:  statystyka, matematyka stosowana, ekonomia, socjologia; którzy potrafią obiektywnie ocenić potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa na podstawie badań naukowych oraz określić jego konkurencyjność na rynku. Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu badania statystyczne są także wykorzystywane we wsparciu badań naukowych.

Precyzyjne narzędzia

Prywatne przedsiębiorstwa oraz instytucje życia publicznego korzystają z naukowych metod badań statystycznych. Ich realizacja wymaga w praktyce stosowania rozbudowanych programów typu SPSS oraz R, dzięki którym możliwe jest realizowanie analiz na wielu poziomach:

 • analiz liniowych i nieliniowych,
 • modelowania w oparciu o teksty statystyczne,
 • klasyfikacji,
 • analizy szeregów czasowych
 • statystyk opisowych,
 • korelacji i analiz regresji,

 

Cele badań oraz partnerstwo w biznesie

Wyznaczenie celu badań, z powodu którego przedsiębiorstwo chce prowadzić badania statystyczne, jest podstawą do konsultacji ze specjalistą z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®. Po wskazaniu i skonkretyzowaniu celu badawczego należy omówić plan procesu badań i analiz. Dzięki temu eksperci będą mogli dobrać najlepsze metody i narzędzia badawcze pozwalające na pozyskanie wielu cennych informacji w zakresie: kondycji przedsiębiorstwa, sytuacji rynkowej, informacji o konsumentach. Dzięki sprawdzonym metodom badań marketingowych właściciele firm będą mogli rozwinąć potencjał marketingowy swojego biznesu.

 Procesy analiz w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® przebiegają w oparciu o:

 • projekt analizy statystycznej i  napisanie protokołu badań,
 • dobór próby badawczej
 • randomizację próby,
 • przygotowanie kwestionariuszy ankiet,
 • opracowanie schematu baz danych,
 • wybór metod i narzędzi badawczych.

Następnie przygotowuje się:

 • realizację projektu i wykonanie bazy danych,
 • badania przez odpowiedni system do tworzenia badań,
 • nadzór procesu administrowania danymi,
 • dane do prowadzenia analiz statystycznych,
 • graficzną postać wyników analiz.

 

Wykonywanie analiz

Typologia rozróżnia badania statystyczne na kilka rodzajów:

 • wielowymiarowe i jednowymiarowe,
 • korelacyjne,
 • z użyciem modeli statystycznych,
 • testy prawdopodobieństwa,
 • raporty przejściowe,
 • analizy przeżycia wg. Kaaplan Meiera,

Końcowe raporty

Zespół Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® z 16-letnim doświadczeniem w branży badawczej oraz ponad 2000 zrealizowanymi projektami największych polskich i europejskich firm z zakresu sektora: farmaceutycznego, medycznego, publicznego, turystycznego, transportowego, czy też bankowego. Eksperci BioStat ® wspomagają firmy i przedsiębiorstwa, które opracowują projekty analiz, a w końcowym efekcie dostarczają raporty. Te przejrzyście, obrazują, dzięki tabelom i wykresom, wyniki przeprowadzonych badań.

Wsparcie naukowych metod i narzędzi badawczych dla biznesowego rozwoju. Skontaktuj się z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® i zrealizuj badania statystyczne !