powered by Biostat. More than statistics

Tag: ankietyzacja online

Ankietowanie online CAWI w badaniach satysfakcji klienta

Ankietowanie online CAWI w badaniach satysfakcji klienta

Badania satysfakcji klientów oraz ich lojalności można wykonywać między innymi drogą internetową. Ankietyzacja online pozwala na dotarcie do dużej grup odbiorców w krótkim czasie. Internet to kolejna dobrze rozwijająca się droga dostępu do źródła informacji. Ponadto droga internetowa pozwala jednocześnie na dotarcie do wyselekcjonowanej próby adresatów, jak i zezwala ona na dotarcie do grupy osób, z którą bezpośredni kontakt jest uniemożliwiony.

Dzięki przeprowadzeniu badania można zrozumieć zachowania klientów, a także uzyskać informacje dotyczące usług lub produktów. Ankiety online powinny być krótkie i treściwe. Ważne, aby dostarczały rzetelnych informacji, które pozwolą na uzyskanie jak największej ilości potrzebnych danych. Warto zwrócić uwagę na pytania, które ankiety zawierają. A mianowicie na takie szczegóły jak to czy pytania zawarte w ankiecie są otwarte czy zamknięte.

CAWI – technika, która pozwala na wiele

Jedną z technik ankietowania online w badaniach satysfakcji klienta są ankiety CAWI, Computer Assisted Web Interviews. Badanie to odbywa się za pomocą wykorzystania kwestionariusza, ankiety drogą internetową. Zaletą jest to, przebiega ono w pełni online. Ankietowany podejmuje się wypełnienia ankiety w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, a więc wzrasta także jego komfort i skupienie podczas wykonywania zadania.

Do przeprowadzania elektronicznego badania opinii klientów służy program CAWI – aplikacja dedykowana realizacji tego typu pomiarów. Jej wykorzystanie pozwala do minimum skrócić czas potrzebny na pozyskanie danych, a także zminimalizować koszty badania. W sposób całkowicie zautomatyzowany przebiega również proces raportowania wyników. Przyjmują one postać graficzną, dlatego w łatwy sposób można przygotować na ich bazie prezentację multimedialną – która posłuży omówieniu wyników ankietyzacji na spotkaniu z zarządem firmy. Z programu do CAWI korzystają zarówno uczestniczący w badaniu klienci, jak i osoby zarządzające projektem – aplikacja posiada moduł definiowania poziomu uprawnień po zalogowaniu do systemu.

Technika CAWI, jak i inne metody ankietyzacji online zmniejszą koszty i czas, który należy poświęcić na przygotowanie badania, czas jego realizacji i zebrania danych do analizy. Ponadto:

 • pojawia się możliwość dodania elementów multimedialnych
 • ankieta może być modyfikowana w trakcie jej trwania
 • umożliwia dotarcie do grupy odbiorców, którzy są poza zasięgiem w tradycyjny sposób
 • ankietowanie online wzmacnia w ankietowanym poczucie anonimowości
 • ankiety online mogą być dostępna dla szerszego grona odbiorców.

Ankietowanie online eliminuje efekt ankietera

Za jedną z największych zalet CAWI można uznać wyeliminowanie tzw. efektu ankietera. Efekt ten polega na – nawet nieświadomym – wpływie osoby przeprowadzającej badanie na odpowiedzi ankietowanego. Ankieter może wpływać na respondenta zarówno swoim strojem, tonem głosu, jak i sposobem zachowania. Dodatkowo ankietowany może chcieć wypaść pozytywnie w oczach ankietera i udzielać fałszywych informacji.

Podsumowanie

Ankietyzacja online pozwala na uniknięcie błędów, które pojawić się mogą na drodze badania przeprowadzanego twarzą w twarz. Jest to metoda, która pozwala ankietowanemu na zachowanie anonimowości i wzbudzeniu pewności, iż jego działania czy zachowania nie zostaną ocenione. Dzięki czemu uzyskane wyniki w badaniach można uznać za w pełni rzetelne.

Aplikacje do ankietyzacji - monitoring losów studentów PolŚl (Case Study)

Aplikacje do ankietyzacji - monitoring losów studentów PolŚl (Case Study)
Na zlecenie Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej opracowaliśmy narzędzie badawcze do realizacji ankietyzacji internetowych, umożliwiające monitorowanie losów zawodowych studentów w projekcie „Biuro Karier Studenckich - laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa” (POWR.03.01.00-00-BO82/15). Cel monitoringu studenckich karier zawodowych stanowiła identyfikacja tych usług biura karier uczelni, które okazały się najskuteczniejsze. 

 

Realizacja projektu

W ramach realizacji projektu opracowano narzędzie do badania CAWI (oprogramowanie do ankiet), które zaimplementowano następnie na serwerze Biura Karier Politechniki Śląskiej, celem umożliwienia realizacji badania monitorującego.

Narzędzie wyposażono w panel administracyjny, umożliwiający m.in.:

 • tworzenie 2 odrębnych profili respondentów - profilu testowego i profilu uczestników;
 • import bazy uczestników (plik .xls);
 • filtrację uzyskanych wyników (z uwzględnieniem płci, kierunku uczestników projektu);
 • eksport wyników indywidualnych/zbiorczych (plik. pdf/xls);
 • monitorowanie stopnia wypełnienia ankiet - wskazanie uczestników, którzy ukończyli i którzy są w trakcie uzupełniania kwestionariusza ankiety;
 • bieżący podgląd wyników badania oraz generowanie analiz i wykresów;
 • obsługa mailingu - możliwość wysyłania wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniami wysłań/doręczeń;
 • możliwość edycji kwestionariusza ankiety w toku badania - zmianę/dodawanie pytań.

Obsługa badania, wykorzystując ww. narzędzie, zakładała automatyczne wysłanie zaproszeń do wypełnienia ankiety do tych uczestników projektu, który dokładnie 6 miesięcy wcześniej ukończył w nim udział. Tygodniowy brak odpowiedzi na zaproszenie obejmował wysłanie przez przygotowane oprogramowanie do ankiet monitu przypominającego i ponowienia prośby o wzięcie udziału w badaniu. W myśl założeń pomiaru, administrator badania informowany jest o każdym przypadku 2-tygodniowego braku odpowiedzi na pierwotne automatycznie generowane zaproszenie do badania.

Dla prawidłowego przebiegu badania zapewniono, aby system obsługujący ankietyzację pozwalał:

 • na walidację wprowadzanych do kwestionariusza informacji;
 • automatycznie zapisywać uzyskiwane odpowiedzi na serwerze Biura Karier;
 • na automatyczną kontrolę logiki udzielanych odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe;
 • stosować pliki graficzne - kwestionariusze wymagały użycia szeregu logotypów;
 • automatycznie dopasowywać brzmienie pytań do płci uczestnika;
 • na udział w badaniu osób niedowidzących.

 

Uzyskane efekty końcowe

Realizacja zadania objęła okres od 14 do 31 sierpnia 2017 roku, zaś efekt podjętych prac stanowiło opracowanie kompleksowego narzędzia do realizacji badania ankietyzacji CAWI. Przygotowane oprogramowanie do ankiet pozwoliło na realizację monitoringu karier zawodowych studentów uczestniczących  projekcie pn. „Biuro Karier Studenckich - laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”. Monitoring ten stanowił podstawę oceny skuteczności usług Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej.

Na okres do 3 lat od dnia odbioru narzędzia Zamawiający zapewnił jego nieodpłatny serwis oraz pomoc techniczną.

Ankiety – jak je poprawnie tworzyć?

Ankiety – jak je poprawnie tworzyć?

Każdy z nas może przygotować ankietę, lecz nie zawsze będzie ona idealna. Każda ankieta będzie udostępniona innej grupie docelowej. W zależności od ważności ankiety należy starać się tworzyć jak najlepsze badania. Im lepsza, bardziej dokładna ankieta tym istnieje większa szansa na uzyskanie większej liczby odpowiedzi zwrotnych. Od czego, więc zacząć?

Prosty język

Bez względu na to, jaką ankietę tworzysz bardzo ważne jest, abyś użył prostego słownictwa. Zastosowanie podstawowych zwrotów i sformułowań sprawi, że każda osoba wypełniająca Twoją ankietę zrozumie, co masz na myśli w danym pytaniu. Ankiety, które są sformułowane w niejasny sposób charakteryzują się mniejszą liczbą odpowiedzi zwrotnych. Respondenci znudzeni ankietą, która jest niezrozumiała opuszczają badanie w czasie jego trwania, co powoduje małą liczbę uzyskanych informacji zwrotnych.

Stosuj pytania zamknięte

Istnieją dwa rodzaje pytań w ankietach - otwarte i zamknięte. Pytanie otwarte to takie, w którym pozwalasz respondentowi wyrazić siebie w polu tekstowym. Z drugiej strony pytania zamknięte zazwyczaj wymagają wyboru pomiędzy przedstawionymi opcjami. Wybory w pytaniach zamkniętych mogą być wielokrotnego lub pojedynczego wyboru. Są one znacznie lepsze niż pytania otwarte w ankiecie. Powodem tego jest fakt, że pytania zamknięte dostarczają konkretnych danych. Dzięki nim możesz zobaczyć odpowiedzi respondentów w postaci wykresów i diagramów, które pomogą Ci wyciągnąć wnioski. Pytania otwarte są bardziej przydatne na końcu ankiety, kiedy chcesz dowiedzieć się, czy jest coś, czego jeszcze nie poruszyłeś w swoich pytaniach.

Zadawanie najtrudniejszych pytań

Jeśli chodzi o rozmowę, wiemy, że pewne drobne pogawędki są konieczne, aby przejść do głębszych rzeczy. Ta sama logika ma zastosowanie w ankiecie. Jeśli zadajesz pytania, które mają skłonić pracowników do szczerości, to skorzystaj z logiki. Najpierw zadaj łatwiejsze pytania. Kiedy pracownicy poczują się swobodnie, możesz zadać im trudniejsze pytanie. Jest to ważna taktyka dla dobrego zaprojektowania ankiety. Wiarygodność Twoich danych będzie zależała od tego, jak szczerzy są Twoi respondenci.

Nie zadawaj pytań naprowadzających

Wiodące pytanie zmieni wiarygodność Twoich danych i da Ci mylące wyniki. Pytanie prowadzące to pytanie sugerujące, ukrywające założenie, które może nie być prawdziwe. Takie założenia zniekształcają rzeczywisty obraz i dają nam niedokładne dane. Pracownik, który nigdy nie czuł się niezaangażowany, może wymyślić dane tylko po to, aby odpowiedzieć na pytanie

Unikaj używania absolutów

Ludzie bardzo często postrzegają różne rzeczy inaczej, co sprawia, że udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie może być skomplikowane. Dlatego właśnie nie zawsze możliwe jest udzielenie odpowiedzi tak lub nie. Jeśli Twoja ankieta zmusza do tego respondentów, otrzymasz niewiarygodne wyniki. Pozostawienie respondentom tylko odpowiedzi tak, bądź nie jest złym projektem ankiety. Pracownik może czuć się doceniony w niektóre dni, ale tylko w zależności od nastroju menedżera. To pokazuje, że docenianie nie jest standardową częścią twojej kultury pracy. Nie chcesz, aby takie odpowiedzi były pomijane. Tam, gdzie to możliwe, pozwól na zaznaczenie opcji typu "może" lub zmień pytanie na otwarte. Pomoże to respondentom w bardziej precyzyjnej komunikacji i doprowadzi do dokładniejszych wyników ankiety.

Przedstawione wskazówki z pewnością pomogą przeprowadzić Ci najlepszą ankietę. Stosując się do przedstawionych pomysłów z pewnością zaciekawisz respondentów, a co więcej uzyskasz większą liczbę odpowiedzi zwrotnych. Im więcej informacji zdobędziesz tym lepszą analizę danych przeprowadzisz.