powered by Biostat. More than statistics

Badanie satysfakcji pracowników UKNF (Case Study)

case study

Badanie satysfakcji pracowników UKNF (Case Study)

Na przełomie 2014 i 2015 roku przeprowadzaliśmy kompleksowe badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. UKNF jest instytucją, za pośrednictwem której Komisja Nadzoru Finansowego i Przewodniczący KNF realizują zadania w obszarze państwowego nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.

 

 

Realizacja projektu

Badania satysfakcji pracowników realizujemy w oparciu o ankietyzację (PAPI, CAWI, CATI) bazującą na wystandaryzowanych kwestionariuszach, opatrzonych w głównej mierze pytaniami zamkniętymi - użycie tożsamych tematycznych bloków pytań oraz odpowiedzi skalowanych pozwala na porównywanie uzyskiwanych wskazań zarówno między pracownikami, działami firmy, jak i wskazania ogólne pozyskane podczas pomiarów cyklicznych w dłuższej perspektywie czasowej.

Badanie realizowane na potrzeby Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadzono z wykorzystaniem ankietyzacji CAWI i ukierunkowano na pozyskanie opinii pracowników instytucji na temat następujących obszarów: sposób organizacji pracy i zapewnienie bezpieczeństwa, poziom motywacji pracowniczej, jakość relacji interpersonalnych w środowisku pracowniczym, ocena bezpośredniego przełożonego, jakość komunikacji i przepływu informacji w UKNF/komórce organizacyjnej badanego pracownika, ocena wizerunku UKNF, czynniki wpływające na rozwój pracownika i system oferowanych mu benefitów, występowanie zjawisk mobbingowych i dyskryminacyjnych w Urzędzie. Kompleksowe wykorzystanie rozwiązań CAWI umożliwiło autorskie oprogramowanie do ankietyzacji firmy BioStat.

Badanie satysfakcji pracowników w ww. obszarach umożliwił kwestionariusz ankiety elektronicznej, zaprojektowany w dedykowanym wspieraniu procesów badawczym systemie eCRF - kwestionariusz opatrzono 70 stwierdzeniami, zgodność z którymi respondenci mogli określić w sześciostopniowej skali.

W badaniu udział wzięło niespełna 700 z 900 pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Uzyskane efekty końcowe

Uzyskane odpowiedzi pozwoliły ocenić różne aspekty funkcjonowania Urzędu - w oparciu o zgromadzone wyniki wypracowano szereg analiz statystycznych (jest to jedna z funkcjonalności, jakie oferuje stosowane oprogramowanie do ankietyzacji) sporządzono raport zbiorczy, a także raporty szczegółowe dedykowane każdemu z departamentów UKNF. Zestawienie wyników uzyskanych w komórkach organizacyjnych instytucji umożliwiły dołączone do raportów suplementy.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy badanie satysfakcji pracowników może być skuteczne?

Oczywiście, że tak. Badanie satysfakcji pracowników będzie skuteczne, jeśli zostanie przeprowadzone profesjonalnie i najczęściej właśnie z tym jest problem. Dlatego firmy decydują się na pomoc firm zewnętrznych, takich jak BioStat®, które specjalizują się w badaniach, a także w ich analizie.

Jakie metody są wykorzystywane do przeprowadzenia badania satysfakcji pracowników?

Jest wiele metod, które są wybierane do przeprowadzenia badania satysfakcji pracowników. Najczęściej są to ankiety online, a także wywiady indywidualne, wywiady grupowe, a także badania jakościowe.

Co pomoże zbadać w formie badanie satysfakcji pracowników?

W ramach badania satysfakcji pracowników można zbadać wiele obszarów pracy firmy, takich jak kultura organizacyjna, warunki pracy, zarządzanie, szkolenia, komunikacja wewnętrzna, a także zadowolenie z wynagrodzenia i benefitów.

Tagi

ecrf oprogramowanie do ankietyzacji badanie satysfakcji pracowników badanie opinii pracowników badanie satysfakcji