powered by Biostat. More than statistics

Zalety testu kompetencji w procesie rekrutacji

praca

Zalety testu kompetencji w procesie rekrutacji

W celu zmniejszenia możliwości wystąpienie błędu ważne, jest zastosowanie różnorodnych technik selekcji kandydatów.

Jednym ze sposobów weryfikacji umiejętności zawodowych, są testy kompetencji. Narzędzie to, pozwala na jak najlepszy dobór pracowników związanych z określonym profilem firmy. Testy kompetencji umożliwiają obiektywny pomiar kompetencji kandydata oraz w klarowny sposób przedstawiają, jego możliwości wyboru ścieżki zawodowej.

            Sprawne działanie firmy zależy, od prawidłowego funkcjonowania wszystkich jej sektorów, w celu pozyskania pozytywnego efektu wymagana, jest pełna synchronizacja każdego z jej elementów. W przypadku pojawienia się pewnych nieprawidłowości może dojść do zaburzenia funkcjonowania organizacji. Każda część składowa w postaci czynnika ludzkiego, posiada określone i przypisane swojemu stanowisku role, określane na podstawie posiadanych umiejętności.

W konkretnych sytuacjach i otoczeniu wiedza, umiejętność, doświadczenie, a także wyznawane wartości, są zbiorami takich zachowań, które są opanowane przez ludzi lepiej lub gorzej, dzięki czemu w określonych sytuacjach działają w różnym stopniu efektywności. Testy kompetencji zawodowej, są jedną ze standaryzowanych grup metod pomiaru, które umożliwiają rzetelną ocenę poziomu posiadanych kompetencji zawodowych. Tego typu testy poprzez swą konstrukcje umożliwiają dokonanie diagnozy ściśle zdefiniowanych kompetencji.  

Testy kompetencji zawodowych, zajmują się pomiarem następujących kategorii:

  • Wiedza oraz umiejętność – dotyczą one kwestii związanych z takim zachowaniem, jak: umiejętność autoprezentacyjna, komunikowanie się, perswazja, itp.,
  • Uzdolnienia i talenty – pozwalają na pomiar cech, które wpływają na wykorzystanie przez daną osobę, czynności w sposób ponadstandardowy,
  • Preferencje oraz zainteresowania zawodowe - pozwalają na określenie typu ukierunkowania zawodowego danej osoby. Wynik pomiaru określa konkretne rodzaje sytuacji bądź środowiska pracy, które stanowią obszar zainteresowań konkretnej jednostki.
  • Predyspozycje zawodowe – umożliwiają pomiar reprezentowania przez daną osobę poziomu wrodzonych skłonności do wykonywania określonego zawodu,
  • Osobowość – pomiar następuje za pomocą zestawu cech, które umożliwiają charakteryzację wszystkich ludzi, lecz każda z nich będzie przejawiać inny ich poziom.

Wybór testu kompetencji, jako narzędzia rekrutacyjnego niesie za sobą szereg korzyści.

Dzięki niemu pracodawca może przeprowadzić mniejszą ilość rozmów kwalifikacyjnych, poprzez wcześniejszą selekcję kandydatów. Ma to również związek z oszczędnością czasu oraz nakładów pieniężnych przeznaczanych na proces rekrutacji. Interaktywna forma testu kompetencji sprawia, iż rekrutacja może zostać przeprowadzona na odległość. Wybór takiego narzędzia umożliwia redukcję kosztów, które firma mogłaby ponieść przez zatrudnienie nieodpowiedniego pracownika. Każdy pracodawca zatrudniając nową osobę, oczekuje od niej, jak najlepszego wywiązywania się ze swoich obowiązków. Testy kompetencji umożliwiają dokładne poznanie kandydata, poprzez dogłębna analizę posiadanego przez niego zestawu umiejętności.

            Testy umożliwiają, więc oszacowanie modelu osobowości i zachowań, dzięki analizie psychologicznej. Szczegółowa weryfikacja kandydatów w procesie rekrutacyjnym usprawnia możliwość wyboru porządanego pracownika na odpowiednie stanowisko w firmie. Korzyści związane z wyborem testu kompetencji, jako narzędzia rekrutacyjnego pozyskuje zarówno firma, jak i sam kandydat. Testy oszczędzają czas obu stron oraz eliminują możliwość zatrudnienia nieodpowiedniej osoby, na złe stanowisko, co byłoby niekorzystne dla firmy i dla kandydata.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego test kompetencji w procesie rekrutacji jest ważny?

Testy kompetencji pozwalają na ocenę umiejętności i wiedzy kandydatów w sposób obiektywny i niezależny od subiektywnych opinii rekruterów. Dzięki temu firma może dokładnie określić, czy dany kandydat spełnia wymagania stanowiska i czy będzie dobrym pracownikiem.

Korzystając z CATI-System, jakie rodzaje testów kompetencji zostaną mi zaoferowane?

CATI-System oferuje różne rodzaje testów kompetencji, w tym testy związane z językiem obcym, umiejętnościami informatycznymi, umiejętnościami interpersonalnymi oraz wiele innych. Testy te są dostosowane do wymagań konkretnej branży i stanowiska.

Czy wynikają jakiekolwiek korzyści z zastosowania testów kompetencji podczas procesów rekrutacyjnych?

Oczywiście i mowa tu o obiektywnej ocenie kwalifikacji kandydatów, zwiększenie skuteczności procesu rekrutacji, zmniejszenie ryzyka zatrudnienia nieodpowiedniego pracownika, oszczędność czasu i kosztów związanych z rekrutacją.

Tagi

badania pracowników badania pracownicze badanie umiejętności pracownika rekrutacja testy kompetencji