powered by Biostat. More than statistics

Tag: badania pracowników

Badania rynku pracy - ankietyzacja dot. zagrożeń psychospołecznych

Badania rynku pracy - ankietyzacja dot. zagrożeń psychospołecznych

Przykładem nietypowych problematyk badawczych z zakresu pomiaru środowiska pracy stanowić może zagadnienie ryzyk psychospołecznych, mające swoje podłoże w stresie zawodowym. Stres, rozumiany jako fizjologiczna reakcja organizmu na zagrożenia i oddziałująca na układ nerwowy, hormonalny i krwionośny, powodowany może być zagrożeniami tak fizycznymi (biologicznymi, biomechanicznymi, chemicznymi i radiologicznymi), jak i psychospołecznymi - także w miejscu pracy.

Objęte ww. badaniem zagrożenia psychospołeczne stanowią następstwo interakcji jaką obserwować można na linii praca (jej zakres, warunki i organizacja oraz system zarządzania) - pracownik (jego kompetencje, potrzeby i indywidualne cechy). Wynikające z takich zagrożeń stresory wywierają różnoraki wpływ na pracownika (fizyczny, psychiczny, społeczny), co nie pozostaje bez wpływu na jego stan zdrowia, samopoczucie oraz wydajność pracy.

Sposobem na zbiorcze szacowanie zagrożeń natury psychospołecznej i kosztów, jakie ze sobą niosą dla pracodawców i pracowników jest Skala Ryzyka Psychospołecznego. Rzetelne wykorzystanie Skali sprzyja ocenia występowania tych cech środowiska pracy, które stwarzają potencjalne zagrożenie, a także - na ocenę stopnia ich stresogenności i generowanych przez nie kosztów (koszty z tytułu absencji, wypadków przy pracy, złego samopoczucia i niskiej motywacji/zaangażowania czy niepełnej zdolności do pracy).

Badanie pracowników w zakresie zawodowych uwarunkowań psychospołecznych najwygodniej prowadzić drogą ankietyzacji. Co istotne, stosowany w tym zakresie kwestionariusz obejmować winien zarówno aspekty demograficzne (cechy pracowników), jak i szeregu pytań otwartych i zamkniętych, a w tym - pytań wykorzystujących odpowiedzi na skalach.

 

Oprogramowanie do ankiet

Firma BioStat opiera swoje ankietowe badania rynku na autorskim oprogramowaniu, dostęp do którego uzyskać można poprzez wykup licencji - z racji na kompleksowość aplikacji sprzyja to prowadzeniu ankietyzacji we własnym zakresie. Rozwiązania, które udostępniane są klientom pozwalają prowadzić szybkie i niskie kosztowo pomiary ogólnopolskie, całość procesu obejmuje natomiast kompleksową obsługę - od projektowania kwestionariusza, przez gromadzenie danych, po analizę zebranego materiału. Oprogramowanie do ankiet stanowi ponadto idealne rozwiązanie do prowadzenia badań cyklicznych, opartych na tożsamym kwestionariuszu - pozwala to mierzyć m.in. monitorować satysfakcję klientów oraz ich lojalność. Jako polecane rozwiązania wspierające proces badania rynku wymienić można autorski Cati-System oraz SurvGo. Zapraszamy do zapoznania się z specyfiką i funkcjonalnością naszych systemów!

Zalety testu kompetencji w procesie rekrutacji

Zalety testu kompetencji w procesie rekrutacji

W celu zmniejszenia możliwości wystąpienie błędu ważne, jest zastosowanie różnorodnych technik selekcji kandydatów.

Jednym ze sposobów weryfikacji umiejętności zawodowych, są testy kompetencji. Narzędzie to, pozwala na jak najlepszy dobór pracowników związanych z określonym profilem firmy. Testy kompetencji umożliwiają obiektywny pomiar kompetencji kandydata oraz w klarowny sposób przedstawiają, jego możliwości wyboru ścieżki zawodowej.

            Sprawne działanie firmy zależy, od prawidłowego funkcjonowania wszystkich jej sektorów, w celu pozyskania pozytywnego efektu wymagana, jest pełna synchronizacja każdego z jej elementów. W przypadku pojawienia się pewnych nieprawidłowości może dojść do zaburzenia funkcjonowania organizacji. Każda część składowa w postaci czynnika ludzkiego, posiada określone i przypisane swojemu stanowisku role, określane na podstawie posiadanych umiejętności.

W konkretnych sytuacjach i otoczeniu wiedza, umiejętność, doświadczenie, a także wyznawane wartości, są zbiorami takich zachowań, które są opanowane przez ludzi lepiej lub gorzej, dzięki czemu w określonych sytuacjach działają w różnym stopniu efektywności. Testy kompetencji zawodowej, są jedną ze standaryzowanych grup metod pomiaru, które umożliwiają rzetelną ocenę poziomu posiadanych kompetencji zawodowych. Tego typu testy poprzez swą konstrukcje umożliwiają dokonanie diagnozy ściśle zdefiniowanych kompetencji.  

Testy kompetencji zawodowych, zajmują się pomiarem następujących kategorii:

  • Wiedza oraz umiejętność – dotyczą one kwestii związanych z takim zachowaniem, jak: umiejętność autoprezentacyjna, komunikowanie się, perswazja, itp.,
  • Uzdolnienia i talenty – pozwalają na pomiar cech, które wpływają na wykorzystanie przez daną osobę, czynności w sposób ponadstandardowy,
  • Preferencje oraz zainteresowania zawodowe - pozwalają na określenie typu ukierunkowania zawodowego danej osoby. Wynik pomiaru określa konkretne rodzaje sytuacji bądź środowiska pracy, które stanowią obszar zainteresowań konkretnej jednostki.
  • Predyspozycje zawodowe – umożliwiają pomiar reprezentowania przez daną osobę poziomu wrodzonych skłonności do wykonywania określonego zawodu,
  • Osobowość – pomiar następuje za pomocą zestawu cech, które umożliwiają charakteryzację wszystkich ludzi, lecz każda z nich będzie przejawiać inny ich poziom.

Wybór testu kompetencji, jako narzędzia rekrutacyjnego niesie za sobą szereg korzyści.

Dzięki niemu pracodawca może przeprowadzić mniejszą ilość rozmów kwalifikacyjnych, poprzez wcześniejszą selekcję kandydatów. Ma to również związek z oszczędnością czasu oraz nakładów pieniężnych przeznaczanych na proces rekrutacji. Interaktywna forma testu kompetencji sprawia, iż rekrutacja może zostać przeprowadzona na odległość. Wybór takiego narzędzia umożliwia redukcję kosztów, które firma mogłaby ponieść przez zatrudnienie nieodpowiedniego pracownika. Każdy pracodawca zatrudniając nową osobę, oczekuje od niej, jak najlepszego wywiązywania się ze swoich obowiązków. Testy kompetencji umożliwiają dokładne poznanie kandydata, poprzez dogłębna analizę posiadanego przez niego zestawu umiejętności.

            Testy umożliwiają, więc oszacowanie modelu osobowości i zachowań, dzięki analizie psychologicznej. Szczegółowa weryfikacja kandydatów w procesie rekrutacyjnym usprawnia możliwość wyboru porządanego pracownika na odpowiednie stanowisko w firmie. Korzyści związane z wyborem testu kompetencji, jako narzędzia rekrutacyjnego pozyskuje zarówno firma, jak i sam kandydat. Testy oszczędzają czas obu stron oraz eliminują możliwość zatrudnienia nieodpowiedniej osoby, na złe stanowisko, co byłoby niekorzystne dla firmy i dla kandydata.