Aplikacja badania 360

powered by Biostat. More than statistics
CATI-System
Indywidualny login i hasło

Aplikacja pozwala na zindywidualizowanie zakresu podmiotowego badań z uwzględnieniem typu pracownika. Zalogowanemu uczestnikowi badań aplikacja przedstawia listę pracowników podlegających ocenie oraz przekierowanie do odpowiedniej ankiety

CATI-System
Wybór zakresu podmiotowego

Aplikacja pozwala na wprowadzenie szerokiego zestawu typów pracowników oceniających oraz podlegających ocenie, w zależności od stanowisk w badanej firmie. Standardowe typy to: przełożony, podwładny, współpracownik, klient. W zakresie podmiotowym uwzględniana jest również samoocena pracownika.

CATI-System
Wybór zestawu kompetencji

Aplikacja pozwala na wprowadzenie przyjętego lub ustalonego z Zamawiającym zestawu kompetencji pracowników podlegających ocenie w trakcie badań.

CATI-System
Wybór skali oceny

Aplikacja pozwala na wybór wielostopniowej skali oceny poszczególnych kompetencji pracowników.

CATI-System
Wybór techniki badawczej

Aplikacja pozwala na określenie ilościowej techniki badawczej przewidzianej do zastosowania w badaniu. Badania 360 są wykonywane z wykorzystaniem techniki CAWI, CATI, CAPI.

CATI-System
Panel administracyjny - podgląd realizacji badań

Aplikacja stwarza możliwość podglądu stanu realizacji badania (liczba zrealizowanych wywiadów lub ankiet), a także – nadaje zróżnicowane uprawnienia poszczególnym osobom lub podmiotom zaangażowanym w badanie, w zakresie dostępu do danych i generowania wyników.

CATI-System
Helpdesk

Aplikacja pozwala na bezpośredni kontakt z Wykonawcą badania w razie trudności przy logowaniu i wypełnieniu ankiety. W ramach aplikacji działa helpdesk pozwalający na e-mailowy lub telefoniczny kontakt z technicznym i merytorycznym członkiem zespołu badawczego.

CATI-System
Dostęp do raportu online

Aplikacja pozwala pobrać zindywidualizowany raport przygotowany dla uczestnika badań.

CATI-System
Kalendarz coachingu

Aplikacja pozwala wybrać najbardziej odpowiedni termin spotkania z coachem.

Aplikacja Badania 360°

Pozwala na wygenerowanie zestawień danych oraz na ich prezentację graficzną. Aplikacja, jest uzupełnieniem oferty firmy Biostat realizującej kompleksowe usługi w zakresie badania satysfakcji pracowników.

Badanie 360 stopni ma na celu ocenę całego otoczenia badanego. Osoba badana, jest jednocześnie osobą oceniającą swoje otoczenie. W badaniu biorą udział współpracownicy, podwładni, przełożeni, a osoba oceniana wypełnia skalę samooceny.

Uzyskane odpowiedzi są poddawane analizie, która pozwala na wyciągniecie wniosków dotyczących pracownika i jego otoczenia.

Pracownicy dostają informację zwrotną na temat swoich predyspozycji oraz mocnych i słabych stron. Pozwala to, na rozwijanie swoich uzdolnień, przy jednoczesnym eliminowaniu swoich negatywnych cech. W przypadku pracowników wyższego szczebla, dostają oni informację dotyczącą stylu ich zarządzania i tego, w jakim stopniu się sprawdza.

Zestawienia

Tabela 1. Kompetencje pracownika – samoocena oraz ocena pozostałych osób oceniających

Więcej

Tabela 2. Kompetencje pracownika – samoocena oraz ocena przełożonego / współpracowników / podwładnych / klientów

Więcej

Rysunek 1. Ocena kompetencji pracownika

Więcej

Rysunek 2.

Więcej

Tabela 3. Analiza kompetencji pracownika na tle innych pracowników.

Więcej

Rysunek 3.

Więcej