Aplikacja badania 360

powered by Biostat. More than statistics
Indywidualny login i hasło

Aplikacja pozwala na zindywidualizowanie zakresu podmiotowego badań z uwzględnieniem typu pracownika. Zalogowanemu uczestnikowi badań aplikacja przedstawia listę pracowników podlegających ocenie oraz przekierowanie do odpowiedniej ankiety

Wybór zakresu podmiotowego

Aplikacja pozwala na wprowadzenie szerokiego zestawu typów pracowników oceniających oraz podlegających ocenie, w zależności od stanowisk w badanej firmie. Standardowe typy to: przełożony, podwładny, współpracownik, klient. W zakresie podmiotowym uwzględniana jest również samoocena pracownika.

Wybór zestawu kompetencji

Aplikacja pozwala na wprowadzenie przyjętego lub ustalonego z Zamawiającym zestawu kompetencji pracowników podlegających ocenie w trakcie badań.

Wybór skali oceny

Aplikacja pozwala na wybór wielostopniowej skali oceny poszczególnych kompetencji pracowników.

Wybór techniki badawczej

Aplikacja pozwala na określenie ilościowej techniki badawczej przewidzianej do zastosowania w badaniu. Badania 360 są wykonywane z wykorzystaniem techniki CAWI, CATI, CAPI.

Panel administracyjny - podgląd realizacji badań

Aplikacja stwarza możliwość podglądu stanu realizacji badania (liczba zrealizowanych wywiadów lub ankiet), a także – nadaje zróżnicowane uprawnienia poszczególnym osobom lub podmiotom zaangażowanym w badanie, w zakresie dostępu do danych i generowania wyników.

Helpdesk

Aplikacja pozwala na bezpośredni kontakt z Wykonawcą badania w razie trudności przy logowaniu i wypełnieniu ankiety. W ramach aplikacji działa helpdesk pozwalający na e-mailowy lub telefoniczny kontakt z technicznym i merytorycznym członkiem zespołu badawczego.

Dostęp do raportu online

Aplikacja pozwala pobrać zindywidualizowany raport przygotowany dla uczestnika badań.

Kalendarz coachingu

Aplikacja pozwala wybrać najbardziej odpowiedni termin spotkania z coachem.

Aplikacja Badania 360°

Pozwala na wygenerowanie zestawień danych oraz na ich prezentację graficzną. Aplikacja, jest uzupełnieniem oferty firmy Biostat realizującej kompleksowe usługi w zakresie badania satysfakcji pracowników.

Badanie 360 stopni ma na celu ocenę całego otoczenia badanego. Osoba badana, jest jednocześnie osobą oceniającą swoje otoczenie. W badaniu biorą udział współpracownicy, podwładni, przełożeni, a osoba oceniana wypełnia skalę samooceny.

Uzyskane odpowiedzi są poddawane analizie, która pozwala na wyciągniecie wniosków dotyczących pracownika i jego otoczenia.

Pracownicy dostają informację zwrotną na temat swoich predyspozycji oraz mocnych i słabych stron. Pozwala to, na rozwijanie swoich uzdolnień, przy jednoczesnym eliminowaniu swoich negatywnych cech. W przypadku pracowników wyższego szczebla, dostają oni informację dotyczącą stylu ich zarządzania i tego, w jakim stopniu się sprawdza.

Zestawienia

Tabela 1. Kompetencje pracownika – samoocena oraz ocena pozostałych osób oceniających

Więcej

Tabela 2. Kompetencje pracownika – samoocena oraz ocena przełożonego / współpracowników / podwładnych / klientów

Więcej

Rysunek 1. Ocena kompetencji pracownika

Więcej

Rysunek 2.

Więcej

Tabela 3. Analiza kompetencji pracownika na tle innych pracowników.

Więcej

Rysunek 3.

Więcej