Aplikacja badania 360

powered by Biostat. More than statistics
Indywidualny login i hasło
Aplikacja pozwala na zindywidualizowanie zakresu podmiotowego badań z uwzględnieniem typu pracownika. Zalogowanemu uczestnikowi badań aplikacja przedstawia listę pracowników podlegających ocenie oraz przekierowanie do odpowiedniej ankiety
Wybór zakresu podmiotowego
Aplikacja pozwala na wprowadzenie szerokiego zestawu typów pracowników oceniających oraz podlegających ocenie, w zależności od stanowisk w badanej firmie. Standardowe typy to: przełożony, podwładny, współpracownik, klient. W zakresie podmiotowym uwzględniana jest również samoocena pracownika.
Wybór zestawu kompetencji
Aplikacja pozwala na wprowadzenie przyjętego lub ustalonego z Zamawiającym zestawu kompetencji pracowników podlegających ocenie w trakcie badań.
Wybór skali oceny
Aplikacja pozwala na wybór wielostopniowej skali oceny poszczególnych kompetencji pracowników.
Wybór techniki badawczej
Aplikacja pozwala na określenie ilościowej techniki badawczej przewidzianej do zastosowania w badaniu. Badania 360 są wykonywane z wykorzystaniem techniki CAWI, CATI, CAPI.
Panel administracyjny - podgląd realizacji badań
Aplikacja stwarza możliwość podglądu stanu realizacji badania (liczba zrealizowanych wywiadów lub ankiet), a także – nadaje zróżnicowane uprawnienia poszczególnym osobom lub podmiotom zaangażowanym w badanie, w zakresie dostępu do danych i generowania wyników.
Helpdesk
Aplikacja pozwala na bezpośredni kontakt z Wykonawcą badania w razie trudności przy logowaniu i wypełnieniu ankiety. W ramach aplikacji działa helpdesk pozwalający na e-mailowy lub telefoniczny kontakt z technicznym i merytorycznym członkiem zespołu badawczego.
Dostęp do raportu online
Aplikacja pozwala pobrać zindywidualizowany raport przygotowany dla uczestnika badań.
Kalendarz coachingu
Aplikacja pozwala wybrać najbardziej odpowiedni termin spotkania z coachem.
Aplikacja Badania 360°
Pozwala na wygenerowania zestawień danych oraz na ich prezentację graficzną.
Zestawienia
Tabela 1. Kompetencje pracownika – samoocena oraz ocena pozostałych osób oceniających
Więcej
Tabela 2. Kompetencje pracownika – samoocena oraz ocena przełożonego / współpracowników / podwładnych / klientów
Więcej
Rysunek 1. Ocena kompetencji pracownika
Więcej
Rysunek 2.
Więcej
Tabela 3. Analiza kompetencji pracownika na tle innych pracowników.
Więcej
Rysunek 3.
Więcej